محتوای این سامانه از تاریخ 1400/10/29 که طرح شفافیت و ارتقای سلامت اداری توسط شورای اسلامی شهر اصفهان تصویب شده است گردآوری، بارگذاری و در حال تکمیل می باشد.

 • کشور :
  ایران
 • شهر :
  اصفهان
 • تعداد مناطق شهری :
  15 منطقه
 • تعداد معاونت ها :
  6 معاونت
 • تعداد سازمان ها :
  15 سازمان
 • تاریخ تاسیس شهرداری :
  1286 هجری شمسی
بودجه مصوب 1401 (میلیارد تومان)
 • بودجه جاری شهرداری :
  3,019
 • بودجه عمرانی شهرداری :
  8,152
 • جمع کل بودجه شهرداری :
  11,675
 • بودجه جاری سازمان ها :
  1,686
 • بودجه عمرانی سازمان ها :
  3,202
 • جمع کل بودجه سازمان ها :
  4,962
میزان تحقق درآمد نسبت به بودجه
وصولی قطعی سال 99
116%
 • پنجشنبه 30 خرداد 1398 15:45
 • كد: 1040

گزارش مالي جشنواره بين المللي فيلم هاي کودکان و نوجوانان اصفهان

 • گزارش مالي 31 امين جشنواره بين المللي فيلم هاي کودکان و نوجوانان اصفهان/ 97 را از اينجا مشاهده نماييد.
 • گزارش مالي 32 امين جشنواره بين المللي فيلم هاي کودکان و نوجوانان اصفهان/ 98 را از اينجا مشاهده نماييد.
 • گزارش مالي 33 امين جشنواره بين المللي فيلم هاي کودکان و نوجوانان اصفهان/ 99 را از اينجا مشاهده نماييد.
 • گزارش مالي 34 امين جشنواره بين المللي فيلم هاي کودکان و نوجوانان اصفهان/ 1400 را از اينجا مشاهده نماييد.