محتوای این سامانه از تاریخ 1400/10/29 که طرح شفافیت و ارتقای سلامت اداری توسط شورای اسلامی شهر اصفهان تصویب شده است گردآوری، بارگذاری و در حال تکمیل می باشد.

 • کشور :
  ایران
 • شهر :
  اصفهان
 • تعداد مناطق شهری :
  15 منطقه
 • تعداد معاونت ها :
  6 معاونت
 • تعداد سازمان ها :
  15 سازمان
 • تاریخ تاسیس شهرداری :
  1286 هجری شمسی
بودجه مصوب 1401 (میلیارد تومان)
 • بودجه جاری شهرداری :
  3,019
 • بودجه عمرانی شهرداری :
  8,152
 • جمع کل بودجه شهرداری :
  11,675
 • بودجه جاری سازمان ها :
  1,686
 • بودجه عمرانی سازمان ها :
  3,202
 • جمع کل بودجه سازمان ها :
  4,962
میزان تحقق درآمد نسبت به بودجه
وصولی قطعی سال 99
116%
 • یکشنبه 30 تیر 1398 17:02
 • كد: 1065

بودجه 99 به تفکيک سازمان هاي وابسته به شهرداري اصفهان

بودجه 99 به تفکيک سازمان هاي وابسته به شهرداري اصفهان

بودجه کل مصوب شهرداري اصفهان را با کليک روي لينک مربوطه دانلود کنيد.

بودجه کل سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان را با کليک روي لينک مربوطه دانلود کنيد.

بودجه کل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اصفهان را با کليک روي لينک مربوطه دانلود کنيد.

بودجه کل شرکت واحد اتوبوسراني شهرداري اصفهان را با کليک روي لينک مربوطه دانلود کنيد.

بودجه کل سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري اصفهان را با کليک روي لينک مربوطه دانلود کنيد.

بودجه کل سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري اصفهان را با کليک روي لينک مربوطه دانلود کنيد.

بودجه کل سازمان حمل و نقل بار شهرداري اصفهان را با کليک روي لينک مربوطه دانلود کنيد.

بودجه کل سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان را با کليک روي لينک مربوطه دانلود کنيد.

بودجه کل سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي شهرداري اصفهان را با کليک روي لينک مربوطه دانلود کنيد.

بودجه کل سازمان زيباسازي شهرداري اصفهان را با کليک روي لينک مربوطه دانلود کنيد.

بودجه کل سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان را با کليک روي لينک مربوطه دانلود کنيد.

بودجه کل سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري اصفهان را با کليک روي لينک مربوطه دانلود کنيد.

بودجه کل سازمان قطار شهري اصفهان و حومه را با کليک روي لينک مربوطه دانلود کنيد.

بودجه کل سازمان عمران شهرداري اصفهان را با کليک روي لينک مربوطه دانلود کنيد.

بودجه کل سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان را با کليک روي لينک مربوطه دانلود کنيد.

بودجه کل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهرداري اصفهان را با کليک روي لينک مربوطه دانلود کنيد.

بودجه کل سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري اصفهان را با کليک روي لينک مربوطه دانلود کنيد.

 

بودجه 98 به تفکيک مناطق پانزده گانه شهرداري، ناژوان و مرکزي

خلاصه بودجه و درآمدها و اعتبارات، بودجه عمراني، بودجه جاري و درآمد منطقه يک را با کليک روي لينک مربوطه دانلود کنيد.

خلاصه بودجه و درآمدها و اعتبارات، بودجه عمراني، بودجه جاري و درآمد منطقه دو را با کليک روي لينک مربوطه دانلود کنيد.

خلاصه بودجه و درآمدها و اعتبارات، بودجه عمراني، بودجه جاري و درآمد منطقه سه را با کليک روي لينک مربوطه دانلود کنيد.

خلاصه بودجه و درآمدها و اعتبارات، بودجه عمراني، بودجه جاري و درآمد منطقه چهار را با کليک روي لينک مربوطه دانلود کنيد.

خلاصه بودجه و درآمدها و اعتبارات، بودجه عمراني، بودجه جاري و درآمد منطقه پنج را با کليک روي لينک مربوطه دانلود کنيد.

خلاصه بودجه و درآمدها و اعتبارات، بودجه عمراني، بودجه جاري و درآمد منطقه شش را با کليک روي لينک مربوطه دانلود کنيد.

خلاصه بودجه و درآمدها و اعتبارات، بودجه عمراني، بودجه جاري و درآمد منطقه هفت را با کليک روي لينک مربوطه دانلود کنيد.

خلاصه بودجه و درآمدها و اعتبارات، بودجه عمراني،بودجه جاري و درآمد منطقه هشت را با کليک روي لينک مربوطه دانلود کنيد.

خلاصه بودجه و درآمدها و اعتبارات، بودجه عمراني، بودجه جاري و درآمد منطقه نه را با کليک روي لينک مربوطه دانلود کنيد.

خلاصه بودجه و درآمدها و اعتبارات، بودجه عمراني، بودجه جاري و درآمد منطقه ده را با کليک روي لينک مربوطه دانلود کنيد.

خلاصه بودجه و درآمدها و اعتبارات، بودجه عمراني، بودجه جاري و درآمد منطقه يازده را با کليک روي لينک مربوطه دانلود کنيد.

خلاصه بودجه و درآمدها و اعتبارات، بودجه عمراني، بودجه جاري و درآمد منطقه دوازده را با کليک روي لينک مربوطه دانلود کنيد.

خلاصه بودجه و درآمدها و اعتبارات، بودجه عمراني، بودجه جاري و درآمد منطقه سيزده را با کليک روي لينک مربوطه دانلود کنيد.

خلاصه بودجه و درآمدها و اعتبارات، بودجه عمراني، بودجه جاري و درآمد منطقه چهارده را با کليک روي لينک مربوطه دانلود کنيد.

خلاصه بودجه و درآمدها و اعتبارات، بودجه عمراني، بودجه جاري و درآمد منطقه پانزده را با کليک روي لينک مربوطه دانلود کنيد.

خلاصه بودجه و درآمدها و اعتبارات، بودجه عمراني، بودجه جاري و درآمد ناژوان را با کليک روي لينک مربوطه دانلود کنيد.

خلاصه بودجه و درآمدها و اعتبارات، بودجه عمراني،بودجه جاري و درآمد شهرداري مرکزي را با کليک روي لينک مربوطه دانلود کنيد.

خلاصه بودجه 98 را با کلیک روی لینک مربوطه دانلود کنید.