محتوای این سامانه از تاریخ 1400/10/29 که طرح شفافیت و ارتقای سلامت اداری توسط شورای اسلامی شهر اصفهان تصویب شده است گردآوری، بارگذاری و در حال تکمیل می باشد.

 • کشور :
  ایران
 • شهر :
  اصفهان
 • تعداد مناطق شهری :
  15 منطقه
 • تعداد معاونت ها :
  6 معاونت
 • تعداد سازمان ها :
  15 سازمان
 • تاریخ تاسیس شهرداری :
  1286 هجری شمسی
بودجه مصوب 1401 (میلیارد تومان)
 • بودجه جاری شهرداری :
  3,019
 • بودجه عمرانی شهرداری :
  8,152
 • جمع کل بودجه شهرداری :
  11,675
 • بودجه جاری سازمان ها :
  1,686
 • بودجه عمرانی سازمان ها :
  3,202
 • جمع کل بودجه سازمان ها :
  4,962
میزان تحقق درآمد نسبت به بودجه
وصولی قطعی سال 99
116%
 • یکشنبه 07 بهمن 1397 14:29
 • كد: 791

برنامه هاي راهبردي

 • برنامه اصفهان 22 را از اينجا دانلود كنيد.
 • برنامه اصفهان 85 را از اينجا دانلود كنيد.
 • برنامه اصفهان 90 را از اينجا دانلود كنيد.
 • برنامه اصفهان 95 را از اينجا دانلود كنيد.
 • برنامه اصفهان 1400 را از اينجا دانلود كنيد.
 • برنامه عملياتي سه ساله اصفهان 1400 را از اينجا دانلود کنيد.
 • برنامه اصفهان 1405 را از اینجا دانلود كنيد.