محتوای این سامانه از تاریخ 1400/10/29 که طرح شفافیت و ارتقای سلامت اداری توسط شورای اسلامی شهر اصفهان تصویب شده است گردآوری، بارگذاری و در حال تکمیل می باشد.

 • کشور :
  ایران
 • شهر :
  اصفهان
 • تعداد مناطق شهری :
  15 منطقه
 • تعداد معاونت ها :
  6 معاونت
 • تعداد سازمان ها :
  15 سازمان
 • تاریخ تاسیس شهرداری :
  1286 هجری شمسی
بودجه مصوب 1401 (میلیارد تومان)
 • بودجه جاری شهرداری :
  3,019
 • بودجه عمرانی شهرداری :
  8,152
 • جمع کل بودجه شهرداری :
  11,675
 • بودجه جاری سازمان ها :
  1,686
 • بودجه عمرانی سازمان ها :
  3,202
 • جمع کل بودجه سازمان ها :
  4,962
میزان تحقق درآمد نسبت به بودجه
وصولی قطعی سال 99
116%
 • دوشنبه 15 فروردین 1401 12:09
 • كد: 1182

گزارش سفرهای خارجی

گزارش سفرهای خارجی مرتبط با مسئولیت کاری مدیران و کارکنان شهرداری اصفهان و واحدهای تابعه و اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان
ردیف مقصد یا مقاصد سفر طول مدت سفر همراهان سفر علت و ضرورت سفر میزان و محل تامین هزینه سفر گزارش و دستاوردهای سفر
1 * * * * * *

* از تاریخ 1400/10/29 هیچگونه سفر خارجی مرتبط با مسئولیت کاری مدیران و کارکنان شهرداری اصفهان و واحدهای تابعه و اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان صورت نپذیرفته است.