محتوای این سامانه از تاریخ 1400/10/29 که طرح شفافیت و ارتقای سلامت اداری توسط شورای اسلامی شهر اصفهان تصویب شده است گردآوری، بارگذاری و در حال تکمیل می باشد.

 • کشور :
  ایران
 • شهر :
  اصفهان
 • تعداد مناطق شهری :
  15 منطقه
 • تعداد معاونت ها :
  6 معاونت
 • تعداد سازمان ها :
  15 سازمان
 • تاریخ تاسیس شهرداری :
  1286 هجری شمسی
بودجه مصوب 1401 (میلیارد تومان)
 • بودجه جاری شهرداری :
  3,019
 • بودجه عمرانی شهرداری :
  8,152
 • جمع کل بودجه شهرداری :
  11,675
 • بودجه جاری سازمان ها :
  1,686
 • بودجه عمرانی سازمان ها :
  3,202
 • جمع کل بودجه سازمان ها :
  4,962
میزان تحقق درآمد نسبت به بودجه
وصولی قطعی سال 99
116%
 • شنبه 19 آبان 1397 14:33

معاونت فني و عمران

 • برنامه ريزي و سياستگذاري در مورد فعاليتهاي مرتبط با توجه به برنامه هاي بالادستي و سياستهاي تعيين شده
 • نظارت کلي و ايجاد هماهنگي در امور مربوط به اجراي طرحهاي عمراني اعم از برنامه هاي جاري شهرداري يا طرحهاي عمراني خاص و زيربنايي
 • اجرای پروژه­های عمرانی شهرداری باکیفیت مطلوب و استاندارد، کمترین هزینه و زمان بهینه
 • بررسي و ارائه پيشنهاد اجراي مهندسي ارزش در خصوص طرح‌ها و پروژه­هاي موردنیاز شهرداري
 • نظارت بر اجرای پروژه­های عمراني شهرداري در سطح شهر
 • برنامه‌ریزی و تهيه و تدوين ضوابط امور عمراني و ابلاغ به مناطق
 • تحویل‌گیری پروژه­ها
 • برنامه­ریزی و نظارت بر جابجايي معارضات تأسیساتی در اجراي پروژه­های عمرانی
 • استقرار و اجرای نظام نگهداری و تعمیرات بهره­ور در ابنیه شهری اعم از پل‌ها، معابر و پروژه­ها
 • تدوین و اجرای سازوکارهای وحدت رویه در انجام امور عمرانی
 • راهبری، هدایت و نظارت بر حسن انتظام و گردش امور سازمان‌های وابسته مربوط ازلحاظ نيل به اهداف پیش‌بینی‌شده در اساسنامه مربوطه و ارزیابی عملکرد آن‌ها
 • برنامه‌ریزی جهت تأمین اعتبار پروژه­ها و اجرای بهنگام تشریفات قانونی انتخاب پیمانکار
 • انعقاد قرارداد و انتخاب پیمانکاران ذی­صلاح در حد اختیارات تفویض شده
 • نظارت بر تحقق تعهدات کارفرما در قراردادهای با پیمانکاران
 • ارزیابی پیمانکاران مربوطه

اداره رسيدگي مجدد

 • بررسي و تصويب قیمت‌های جديد
 • هماهنگي امور بخشنامه‌های مرتبط با مسائل مالي پروژه‌ها
 • بررسي و كنترل ریز متره
 • بررسي و كنترل صورت‌وضعیت‌های قطعي و موقت ارائه‌شده از طرف پيمانكار و تعديل و مابه‌التفاوت
 • نظارت و بررسي رعايت كليه مشخصه‌های فني (نقشه‌ها، دستور كارها و مشخصات فني)
 • نظارت و بررسي رعايت مفاد پيمان و برآوردهای اوليه در صورت‌وضعیت‌های ارائه‌شده
 • صدور مجوز پرداخت به پيمانكار
 • همكاري در بررسي علت تاخیرات در كميسيون تاخیرات
 • آموزش ناظرين در امور رسيدگي به صورت‌وضعیت‌ها
 • اعمال جرائم مربوط در خصوص اوراق آزمايش، تاخیرات غیرمجاز و ...
 • هماهنگي امور بخشنامه‌های مرتبط با مسائل مالي پروژه‌ها
 • بررسي و كنترل صورت‌وضعیت‌های موقت و قطعي و تعديل و مابه‌التفاوت مصالح ارائه‌شده از سوي پيمانكار
 • نظارت و بررسي رعايت كليه مشخصه‌های فني (نقشه‌ها، دستور كارها و مشخصات فني)
 • نظارت و بررسي رعايت مفاد پيمان و برآوردهای اوليه در صورت‌وضعیت‌های ارائه‌شده

مديريت نگهداري و تعميرات ابنيه فني شهري

 • تهيه شناسنامه فني و اطلاعات مورد نياز كليه ابنيه سنگين
 • تهيه و تدوين برنامه نگهداري و تعميرات و بهسازي ابنيه به همراه برآورد هزينه­هاي لازم
 • تهيه دستورالعمل‌ها و چک‌لیست نگهداري و تعميرات و بهسازي ابنيه فني
 • نظارت بر اجراي پروژه‌های نگهداري و تعميرات ابنيه فني مطابق با دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هاي مرتبط
 • همكاري در تهيه اسناد و مستندات مورد نياز و روش‌های مناسب بکار گيري پيمانکاران نگهداري و تعميرات ابنيه فني
 • ارزيابي و انتخاب پيمانكاران ذيصلاح نگهداري و تعميرات ابنيه فني
 • بررسي و تائید صورت‌وضعیت‌ها و صورت‌جلسات كارگاهي پروژه‌های تعميرات و نگهداري
 • نظارت بر بازرسي دوره‌ای از ابنيه فني شهري
 • گردآوري و اخذ اطلاعات در خصوص كليه فعالیت‌های انجام‌شده جهت جمع­آوري و دفع آب‌های سطحي در كل شهر اصفهان
 • ارزیابی پیمانکاران مربوطه

اداره حفاري ها و جابجايي تاسيسات شهري

 • تهيه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها، ضوابط و مقررات و روش‌های مربوط (ايمني، ترافيكي، خدمات شهري، اطلاع‌رسانی و ...)
 • شناسايي روش‌های جديد حفاري و مرمت نوارهاي حفاري
 • شناسايي معارضات موجود در مسير پروژه‌های عمراني
 • هماهنگي امور حفاري با طرح‌های تفصيلي و جامع
 • پيگيري دريافت برنامه حفاري مؤسسات و سازمان‌ها
 •  برنامه‌ریزی، ايجاد هماهنگي بين برنامه‌های حفاري دريافتي از سازمان‌ها با برنامه بهسازي معابر و تائید برنامه‌ها
 • صدور مجوز حفاري
 • پيگيري موارد مرتبط با موضوع جابجايي تأسیسات
 • نظارت بر وضعيت حفاری‌های در سطح شهر اصفهان
 • نظارت بر برقراري ارتباط با سازمان‌های ذی‌ربط در خصوص جابجايي معارضات
 • انجام هماهنگی‌های لازم در خصوص رفع معارضات تأسیساتی، آزادسازی و ترافيكي
 • پيگيري اطلاع‌رسانی حفاری‌های بزرگ به شهروندان
 • پيگيري تشكيل جلسات با روساي شرکت‌های تأسیساتی براي رفع معارضات پروژه‌ها
 • ايجاد هماهنگي لازم بين مناطق و شرکت‌های تأسیساتی جهت تسريع در كارها
 • پيگيري براي گرفتن پيمانكار از طريق مناطق مرتبط با پروژه براي اجراي عمليات كه در جابجايي تأسیسات به عهده شهرداري است
 • تهيه دستورالعمل صدور مجوز حفاري از طريق مراجع ذی‌ربط و ابلاغ آن به مناطق
 • تهيه دستورالعمل صدور نحوه ترميم اصولي ترانشه از طريق مراجع ذی‌ربط و ابلاغ آن به مناطق
 • معرفي نماينده و پروژه‌های بزرگ براي پيگيري مسائل مربوط به جابجايي تأسیسات
 • تائید كاركرد صورت‌وضعیت‌های پيمانكاران مرتبط با موضوع
 • پيگيري اطلاع‌رسانی حفاری‌های بزرگ به شهروندان

اداره كل امور فني و نظارت بر پروژه هاي عمراني

 • شناسايي و استفاده از آخرین روش‌های نوين مديريت پروژه
 • تهیه و ابلاغ بخشنامه‌های فني و مقررات جديد مرتبط با اجراي باکیفیت پروژه‌ها
 • پيگيري استقرار سیستم‌های برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در پروژه‌های كلان
 • مشارکت در تهيه طرح‌های فني و اجرايي پروژه‌های موردنیاز شهرداری اعم از ساختماني، زيرسازي، خیابان‌سازی و پیاده‌روسازی و مرمت و تعمير مستحدثات و ... و منعکس نمودن خطاهای طراحی قبلی در پروژه‌ها جهت اصلاح
 • ايجاد هماهنگي لازم بين مناطق واحدهاي ذی‌ربط در خصوص حفاری‌ها، پیاده‌روسازی، پروژه‌های ساختماني شهرداري و ...
 • نظارت بر عملكرد اجرايي معاونين عمراني مناطق
 • نظارت بر نقشه‌برداری پروژه­هاي عمراني
 • شركت در جلسات كميته فني پروژه‌ها
 • شركت در جلسات كميسيون معاملات به‌عنوان كارشناس
 • تحويل زمين به پيمانكار و انجام مقدمات شروع كار
 • شركت در جلسات كارگاهي مستمر و كنترل و نظارت بر برنامه زمان‌بندی پروژه‌ها
 • كنترل كيفيت اجراي پروژه‌های عمراني
 • تهيه برنامه زمان‌بندی پروژه‌ها و نظارت آن‌ها بر اساس برنامه‌ها و ارائه گزارش به واحدهاي ذی‌ربط
 • بررسي تأخیرهای پیش‌آمده درروند اجراي پروژه و دلايل آن و ميزان مجاز و غیرمجاز آن
 • برنامه‌ریزی نگهداري و تعميرات از پروژه‌های عمراني
 • پيگيري جهت اجراي بهنگام پروژه­ها در شهرداري
 • نظارت بر حفظ و رعايت نكات ايمني در پروژه‌های عمراني
 • نظارت بر عملكرد پيمانكاران در حين اجراي پروژه‌ها با توجه به نقشه‌ها و مشخصات فني داده‌شده
 • تصميم­گيري در رابطه با نكات مبهم نقشه‌ها و آیتم‌های ابلاغي به پيمانكار و صدور دستور كارهای ضروری به پيمانكاران در هنگام اجرای پروژه‌ها
 • نظارت بر استفاده از مصالح مرغوب و رعايت دستورالعمل‌های مرتبط با پروژه توسط پيمانكاران
 • برنامه‌ریزی جهت انجام و کنترل آزمایش‌های بتن، خاك، ماسه، آسفالت و... .
 • كنترل نتايج مربوط به لایه‌های ­روسازي زیرسازی معابر در صورت نياز
 • کنترل احجام عمليات خاکي، خط پروژه، مشخصات و مختصات اجرايي پروژه‌ها، بررسي نقشه‌ها و... .
 • اخذ نظرات حوزه‌های بهره‌بردار مربوط به پروژه‌ها در طی پیشرفت پروژه به‌منظور جلوگیری از تغییرات احتمالی پس از تحویل‌گیری
 • بررسی صورت‌جلسات و صورت‌وضعیت پيمانكاران عمران شهرداري و اعلام نظر
 • رسيدگي و هماهنگي درخواست‌های پيمانكاران براي تحويل موقت و تحویل قطعي پروژه‌های عمراني شهرداري
 • كنترل و نظارت بر نحوه انجام تعهدات طرف‌هاي قرارداد با معاونت عمران و ابلاغ اخطارهاي به‌موقع به آن‌ها
 • نظارت مستمر بر عملكرد ناظرين و مديران پروژه‌های مرتبط
 • برنامه‌ریزی جهت انجام امور مربوط به جابجايي تأسیسات
 • جانمايي تأسیسات در پروژه‌ها
 • نظارت کلی بر تمامی اقدامات عمرانی در حال انجام در سطح شهر توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته و شرکت‌ها
 • برنامه‌ریزی و اجراي طرح‌های مؤثر جهت جمع‌آوری و دفع آب‌های سطحي
 • ارزیابی عملكرد پیمانکاران مربوطه

اداره مهندسي و نظارت بر ساخت

 • تهيه و تدوين ضوابط و بخشنامه‌های نظارتي و دستورالعمل‌های فني و تخصصي
 • پيگيري و شركت در جلسات بررسي نقشه‌های فاز 2 قبل از برگزاري مناقصه
 • پيگيري ابلاغ نقشه‌های اصلاحي به پيمانكاران
 • نظارت عالي بر اجراي پروژه‌های مناطق بر اساس مفاد قرارداد، نقشه‌ها و مشخصات فني
 • كنترل اجراي مفاد قراردادهاي پيمانكاران و انطباق با ضوابط و بخشنامه­ها
 • نظارت و پيگيري تشكيل كميته­ها و کمیسیون‌های طبقه‌بندی خاك، مصالح و پيگيري جهت استفاده از مصالح استاندارد و باکیفیت در پروژه‌ها
 • تخصيص نظارت كارگاهي و نظارت سر ناظر به پروژه
 • تشكيل جلسات كارگاهي در صورت ضرورت و دعوت از عوامل ذی‌ربط براي رفع مشكل پروژه در محل كارگاه
 • بررسي تاخیرات و علل آن در پروژه­ها و ابلاغ صورت‌جلسات تاخیرات به پيمانكار
 • نظارت بر رعايت ساختارهاي مناسب كنترلي و عملياتي فعالیت‌های اجرايي پروژه
 • كنترل و نظارت كلان بر پيشرفت پروژه‌ها
 • انجام بازديد و سركشي از پروژه و انجام كنترل چشمي
 • پيگيري جهت يافتن راهكار مناسب در خصوص رفع مشكلات و تاخیرات پیش‌آمده در پروژه‌ها
 • شركت در كميسيون تحويل پروژه‌ها در صورت ضرورت علاوه بر حضور سر ناظرین
 • رسيدگي به مكاتبات پيمانكاران
 • بررسي و تعيين جرائم پيمانكار برحسب آیین‌نامه‌هاي موجود
 • بررسي درخواست قراردادهاي متمم پيمانكاران و 25% پیمان‌ها
 • بررسي سوابق نظارتي عوامل دستگاه نظارت مشاور و تأییدیه كاركرد آن‌ها
 • بررسي تخلفات ناظرين در زمینه­های فني و ضوابطي
 • برنامه‌ریزی بررسي و انجام آزمایش‌های مورد نياز
 • برنامه‌ریزی و پيگيري جهت انجام بهنگام امور نقشه‌برداری و بررسي احجام در پروژه‌ها
 • نظارت بر اجراي خدمات مهندسين مشاور در مرحله اجراي پروژه
 • نظارت و پيگيري نظام­مند نمودن اطلاعات تأسیسات الكتريكي و مكانيكي و ابنيه و بررسي صلاحيت عوامل نظارتي مشاوران پروژه و ثبت مكانيزه آن‌ها
 • نظارت بر هماهنگي امور عمراني و تأسیساتی در اجراي پروژه­ها
 • برنامه‌ریزی جهت برگزاري جلسات تحويل موقت و قطعي پروژه
 • برنامه‌ریزی جهت استقرار و تداوم نظام مستندسازی در پروژه‌های عمراني
 • رسيدگي و اظهارنظر در خصوص تغييرات ضروري پروژه‌ها در حين اجراي كار
 • همكاري در زمینۀ شناسايي و استفاده از آخرین روش‌های نوين مديريت پروژه در امور مديريت پروژه‌های عمراني شهرداري اصفهان
 • ايجاد وحدت رويه در كليه مناطق بر اساس دستورالعمل‌ها و روش نظارتي حوزه عمران
 • كنترل عملكرد ناظرين مناطق و تهيه ابلاغ‌های توبيخ و تشويق و تذكرات اداري لازم
 • نظارت بر تحقق تعهدات کارفرما در قراردادهای با پیمانکاران
 • ارزیابی پیمانکاران مربوطه

اداره كنترل پروژه

 • بررسي و كنترل برنامه زمان‌بندی اوليه مربوط به هر يك از پروژه‌هاي عمراني در دست اجرا و در صورت لزوم، مشاركت در تنظيم برنامه‌هاي اصلاحي و به‌روز نمودن برنامه پروژه‌ها
 • پیاده‌سازی مديريت منابع مالي و انساني مورد نياز در پروژه­ها
 • تعيين درصد وزن فعالیت‌ها در برنامه‌های زمان‌بندی پروژه­ها
 • برقراري ارتباط با پروژه‌هاي در دست اجرا به‌منظور تبادل آمار و اطلاعات مربوط به چگونگي پيشرفت كار و عمليات اجرايي و پيگيري انجام اصلاحات لازم در برنامه زمان‌بندی پيشرفت كار پروژه‌ها
 • تهيه و تنظيم گزارش تحليلي و اعلام پيشرفت فيزيكي و ريالي پروژه‌هاي در دست اجرا
 • اعلام وضعيت عقب‌ماندگي و انحراف پروژه‌ها نسبت به برنامه اوليه ضميمه به پيمان، علل و ميزان عقب‌ماندگي پروژه
 • پيگيري دريافت اعلام ‌نظر نهايي از ناظر و مدير پروژه موردنظر و درج نظرها و ديدگاه‌هاي كارشناسان مسئول مربوط در متن گزارش پيشرفت
 •  بررسي و كنترل مستمر روند پروژه ويژگي‌هاي قراردادي آن ازنظر مدت پيمان (تاريخ شروع و خاتمه پيمان)، سقف ريالي پيمان، ثبت تحولات پروژه در فرمت‌هاي تعیین‌شده و اعلام به‌موقع هشدارها و يادآوري به‌موقع موارد مهم پروژه به ناظرين و مدير پروژه‌ها و مديريت ارشد
 •  سركشي از پروژه‌ها و بهره‌وري از نتايج حاصل از بازديدها در ثبت و اصلاحات مربوط به ميزان پيشرفت كار پروژه‌ها.
 •  بررسي برنامه زمان‌بندی پروژه‌ها و بهنگام سازي برنامه زمان‌بندی در تاریخ‌های خاص با هماهنگي مدير پروژه و ناظر پروژه

اداره نقشه برداري

 • كنترل نقاط هندسي طرح ارائه‌شده و مقايسه با طرح اجراشده و اعلام اختلافات طرح و اجرا
 • محاسبه قوس‌های قائم، افقي و انفصالي
 • كنترل كد ارتفاعي محور مسير شيب بندي مناسب معابر
 • تعيين نقاط كنترل زميني BM و GPS ‌ در محل­هاي مورد نياز مناطق
 • ايجاد و كنترل شناسنامه نقاط GPS
 • كنترل كد ارتفاعي لایه‌های مختلف زيرسازي و روسازي راه
 • برداشت پروفیل‌های طولي و عرضي مسير
 • تعيين احجام عمليات خاكي كليه پروژه‌های مورد پيمان معاونت عمران
 • انجام محاسبات نقشه‌برداری
 • انجام عمليات ترازيابي
 • تطبيق نقشه‌ها ابتدايي يا نقشه‌های در دست اجرا
 • كنترل ازبیلت­های پروژه‌های عمراني تحویل‌شده
 • همكاري در صدور تأییدیه لازم مبني بر مطابقت ساختمان‌های احداث‌شده با نقشه‌های مصوب
 • پردازش ایستگاه‌های برداشت‌شده توسط نرم‌افزار كامپيوتر جهت به دست آوردن مختصات Local شده به مقياس يك پنجاه‌هزار اصفهان
 • مطالعه و تحقيق در روش‌های نقشه‌برداری به‌منظور استفاده از جدیدترین روش
 • نظارت بر کنترل ازبیلت‌های پروژه‌های عمراني تحویل‌شده
 • نظارت و كنترل نقشه‌ها و معيارهاي فني، ايمني و تأسیسات
 • نظارت بر برداشت وضع موجود مستغلات شهرداري به‌منظور جلوگيري از اختلافات به وجود آمده آتي و تهيه نقشه براي مستغلات مذكور
 • برنامه‌ریزی و تهيه طرح و عمليات براي انجام تهيه نقشه از مناطق
 • تطبيق نقشه‌ها با طرح‌های هندسي و تعيين مشخصات محور خط و مسيريابي
 • نظارت بر همانند كردن عمليات تبديل ازنظر رسم و انتخاب رنگ‌ها و ساير مشخصات و انجام محاسبات اوليه نقشه‌برداری
 • نظارت بر طرح ترازیابی نقاط NCC سطح شهر اصفهان
 • نظارت بر ايجاد نقاط جديد BM و GPS‌ در محل­هاي مورد نياز
 • مطالعه و تحقيق در روش‌های نقشه‌برداری به‌منظور استفاده از جدیدترین روش
 • كنترل سطوح مربوط به پروژه‌های راه‌سازی
 • كنترل جانمايي و سطوح ابنيه فني شامل سقف‌های بتني- ستون‌ها و داكتها و پارک‌ها و فضاي سبز و ...
 • كنترل طولي شامل طول جداول، ديوارهاي حائل، کانال‌های دفع آب سطحي و مسيرهاي طرح موقت ترافيك
 • برنامه­ریزی جهت به‌کارگیری روش‌های جدید و کارآمد در انجام فرايندهاي كاري

اداره كنترل كيفيت آزمايشگاه

 • صدور مجوز انجام آزمايش مورد نياز بر اساس درخواست كتبي و تأییدیه ناظر مربوطه
 • تهيه و ابلاغ آخرین دستورالعمل‌های انجام آزمايش به مسئولين فني آزمایشگاه و همچنين پيمانكاران
 • تهيه و ابلاغ مراحل و شرايط انجام آزمايش به پيمانكاران مرتبط با موضوع
 • نظارت بر امر نمونه‌برداری
 • نظارت در انجام آزمایش‌های مورد نياز
 • نمونه‌گیری صحيح از سيمان، گچ، خاك، بتن، غير، آسفالت
 • ثبت نتايج آزمايش­ها
 • كنترل نتايج آزمايشگاهي و مطابقت آن با استانداردها و ابلاغ آن به پيمانكاران
 • بازديد دوره­اي از پروژه­هاي و آزمایش‌های در حين انجام و تطابق نتايج به‌دست‌آمده با وضعيت موجود در محل
 • تهيه اسناد و مدارك براي مصالح آزمایش‌شده به‌صورت شناسنامه و ارسال آن به حوزه براي استفاده در پروژه­ها
 • ايجاد ارتباط با ساير آزمایشگاه‌های سطح شهر براي استفاده از تجارب و يافته­هاي آن‌ها و انجام آزمایش‌های ضروري
 •  اخذ اطلاعات كافي از معادن موجود مصالح سنگي- خاك و ... انجام آزمایش‌های لازم براي بهره­مندي از مصالح مرغوب در پروژه­ها
 • پيگيري تهيه وسايل و تجهيزات كافي براي انجام آزمایش‌های بيشتر بر روی مصالح مصرفي آسفالت
 • پيگيري تهيه تجهيزات مورد نياز كارگاه­ها از طرق پيمانكاران براي استقرار اكيپ آزمایشگاه در محل كارگاه

اداره كل هماهنگي و برنامه ريزي امور عمراني

 • مديريت و برنامه‌ریزی جهت اجرای پروژه‌هاي مصوب بودجه عمراني شهرداری شامل (احداث ابنيه و مستحدثات خدماتي و رفاهي شهر، خیابان‌سازی‌ها، تقاطع‌هاي غير هم‌سطح و پل‌ها، ساختمان‌های فرهنگي و تفریحی‌ورزشی، روكش آسفالت و تعميرات معابر فرعي و اصلي، پیاده‌روسازی‌ها، جمع‌آوري آب‌های سطحي، پارکینگ‌ها و...)
 • نظارت و كنترل قراردادی پروژه‌ها و برنامه‌های عمراني
 • نظارت و پيگيري تهيه گزارش‌های تحليلي بودجه عمراني و اعتبارات و امور پيمان در سطح شهرداري
 • شركت در جلسات برنامه‌ریزی و تدوين بودجه عمراني
 • همكاري در تهيه و تنظیم اصلاح بودجه عمراني سال جاری بر اساس مجوزهای اخذشده در طي سال
 • همكاري در تهيه و تدوین پیش‌نویس متمم بودجه عمراني
 • پيگيري و تحویل‌گیری طرح‌ها، نقشه­ها، اسناد و مدارك مرتبط به پروژه­هاي عمراني از متولي طراحي
 • آناليز بها و تعيين برآورد اجراي پروژه­ها (قبل از تعيين پيمانكار)
 • تحويل گيري  طرحهاي رسيده از دفتر فني
 • برگزاری مناقصه پروژه‌های دارای طرح
 • پيگيري اخذ مجوز انجام كار و تأمین اعتبار پروژه‌ها
 • شركت در جلسات کمیسیون معاملات و ارائه نقطه نظرات كارشناسي
 • انجام تشريفات قانوني مربوط به ترك تشريفات پروژه­ها
 • تنظيم، انعقاد و تبادل قراردادهاي پروژه‌هاي عمراني
 • كنترل صورت‌وضعیت‌ها و اسناد مالي مرتبط با پروژه
 • كنترل و تائید گزارش اعتباري جهت ابلاغ 25% پيمان و قراردادهای متمم پروژه‌ها
 • نظارت بر پيگيري امور لازم در مورد اتمام قراردادها و آزاد کردن ضمانت‌نامه‌ها و سپرده‌های مربوط به پروژه‌ها
 • ايجاد سيستم نظام­مند نگهداري از سوابق قراردادهاي مرتبط
 • ارزشيابي پيمانکاران و رتبه‌بندی آن‌ها
 • هماهنگ نمودن کليه امور اجرائي واحدهاي عمراني مناطق شهرداري
 • ايجاد سيستم نگهداري از سوابق گارانتي و تضمین تجهيزات مورداستفاده در پروژه­هاي عمراني و تحویل دهی آن به حوزه‌های بهره‌بردار

اداره امور پيمان هاي عمران

 • پيگيري جهت تحویل‌گیری نقشه‌ها و اسناد و مدارك لازم و آنالیز بها جهت انعقاد قراردادها
 • اقدام جهت برگزاري مناقصات
 • ارزيابي پيمانكاران قبل و در حين اجراي پيمان
 • تنظيم قراردادهاي پروژه‌هاي عمراني و پيگيري جهت ابلاغ به پيمانکاران
 • پيگيري امور لازم در مورد اتمام قراردادها و آزاد کردن ضمانت‌نامه‌ها و سپرده‌های مربوط پروژه‌ها
 • كنترل آناليز قيمت به‌منظور ارائه به كميسيون مناقصه و مزايده
 • پيگيري مراحل پرداخت پیش‌پرداخت پس از تائید، صورت‌وضعیت‌ها (صدور روكش)، انجام مراحل تحويل موقت و تحويل قطعي
 • تهيه ليست عملكردي پيمانكاران و ارائه به مناطق
 • بررسي علل تاخيرات
 • ايجاد هماهنگي وحدت رويه بين مناطق و ستاد در خصوص امور مربوط به پيمان
 • شركت در جلسات كميسيون ويژه و بررسي موارد خاص و حاد پروژه­ها مانند ادعاي ضرر و زيان پيمانكاران، اعمال ماده 46، 48

اداره هماهنگي امور عمراني مناطق و سازمان ها

 • نظارت كلان بر تمامي فعالیت‌ها و اقدامات عمراني در حال انجام توسط مناطق و سازمان‌های وابسته شهرداري در سطح شهر
 • بازديد از سطح شهر و تنظيم ليست اقدامات و فعالیت‌های عمراني سازمان‌های وابسته به شهرداري
 • نظارت كلان بر فعالیت‌ها و اقدامات عمراني سازمان‌های وابسته در سطح شهر و هماهنگي آن با مناطق مربوط
 • نظارت كلان بر فعالیت‌ها و اقدامات عمراني مناطق در حد اختيارات تفويض
 • ارائه گزارش در خصوص اقدامات عمراني سازمان‌های وابسته كه نيازمند طراحي می‌باشند به مراجع ذی‌ربط

اداره برنامه ريزي و هماهنگي طرح ها و اعتبارات عمراني

 • پيگيري و تحویل‌گیری طرح‌های عمراني
 • پيگيري اخذ اعتبارات پروژه‌های عمراني
 • همكاري در تهيه برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت با معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری اصفهان در خصوص امور عمراني شهر
 • نظارت بر آرشيو نقشه‌ها و مستندات فني پروژه‌ها
 • هماهنگ نمودن كليه امور اجرايي واحدهاي عمراني مناطق تابعه شهرداري
 • نظارت بر استفاده از ردیف‌های بودجه و جلوگيري از انحراف آن‌ها در حوزه عمراني
 • اخذ پروژه‌های جديد و طرح در جلسه‌های تدوين بودجه
 • بررسي طرح‌های ارسالي و كاهش نواقص موجود در طرح
 • تنظيم شناسنامه جهت كليه پروژه‌ها
 • كنترل برآوردهاي ارسالي طرح و مبالغ پیش‌بینی‌شده در بودجه
 • اولویت‌بندی پروژه‌ها بر اساس بودجه
 • گزارش دهي از بودجه جهت تدوين بودجه‌ای عملیاتی‌تر براي سال آتي
 • برنامه‌ریزی چگونگي اجرايي كردن ردیف‌های بودجه مثل آسفالت، ابنيه سنگين
 • پيگيري اصلاح بودجه در خصوص امور عمراني
 • تهيه و تنظيم برآورد قيمت پروژه‌های مستمر جهت درج در بودجه سال آتي
 • نظارت بر تنظيم آگهي مناقصات

اداره تحويل گيري اسناد طرح ها

 • برنامه ريزي در طبقه بندي و مستندسازي و دريافت اسناد فني پروژه.
 • كنترل نقشه ها و مدارك فني با اصول اجرايي و اعلام نقايص به دفتر فني
 • پيگيري دريافت نقشه ها و مدارك فني اصلاح شده
 • برنامه ريزي امور مهندسي نگهداري و تعميرات پروژه با كارشناسي عوامل نظام اجرايي.
 • برنامه ريزي انجام تست و راه اندازي مقدماتي موضوعات پروژه به تفكيك اجرايي.
 • تجميع و تدوين آئين نامه هاي مربوط به امور بهره برداري.
 • تدوين آئين نامه و استاندارد ايمني حوزه بهره برداري.