محتوای این سامانه از تاریخ 1400/10/29 که طرح شفافیت و ارتقای سلامت اداری توسط شورای اسلامی شهر اصفهان تصویب شده است گردآوری، بارگذاری و در حال تکمیل می باشد.

 • کشور :
  ایران
 • شهر :
  اصفهان
 • تعداد مناطق شهری :
  15 منطقه
 • تعداد معاونت ها :
  6 معاونت
 • تعداد سازمان ها :
  15 سازمان
 • تاریخ تاسیس شهرداری :
  1286 هجری شمسی
بودجه مصوب 1401 (میلیارد تومان)
 • بودجه جاری شهرداری :
  3,019
 • بودجه عمرانی شهرداری :
  8,152
 • جمع کل بودجه شهرداری :
  11,675
 • بودجه جاری سازمان ها :
  1,686
 • بودجه عمرانی سازمان ها :
  3,202
 • جمع کل بودجه سازمان ها :
  4,962
میزان تحقق درآمد نسبت به بودجه
وصولی قطعی سال 99
116%
 • یکشنبه 06 آبان 1397 12:11

مشاورين

 • پيگيري و ابتكار در تهيه و ارائه طرح‌های جديد و منطبق با نیازهای روز شهر در راستای وظایف شهرداری به‌منظور جلوگيري از بروز مشكلات
 • تهيه گزارش‌ها و متن سخنرانی‌های مورد نياز جناب آقاي شهردار
 • اظهارنظر در مورد تنظيم طرح‌ها و يا تدوين و يا تغيير آئین‌نامه‌های مقررات مربوط
 • بررسي و ارائه نظرات مشورتي درباره برنامه‌های شهرداری حسب دستور شهردار و ارایه نظر مشورتی به سایر حوزه های شهرداری حسب نیاز.
 • انجام وظايف ستادي و يا اجرايي كه از طرف مقام مافوق تعيين می‌شود.
 • انجام مأموریت‌های مختلف برحسب ارجاع مقام مافوق و تهيه گزارش‌های لازم از مأموریت‌ها
 • شركت در برخي سمينارها، کنفرانس‌ها و ... به نمايندگي از طرف مقام مافوق
 • مطالعه و تحقيق در مورد علل بروز مشكلات و تعيين و تشخيص نقاط ضعف مجموعه و ارائه پيشنهاد و نظرات اصلاحي

رسیدگی به انواع شکایات اداری، مالی، فنی، شهرسازی و فرهنگی بر حسب ارجاع شهردار و تهیه گزارش های لازم درباره آنها.