محتوای این سامانه از تاریخ 1400/10/29 که طرح شفافیت و ارتقای سلامت اداری توسط شورای اسلامی شهر اصفهان تصویب شده است گردآوری، بارگذاری و در حال تکمیل می باشد.

 • کشور :
  ایران
 • شهر :
  اصفهان
 • تعداد مناطق شهری :
  15 منطقه
 • تعداد معاونت ها :
  6 معاونت
 • تعداد سازمان ها :
  15 سازمان
 • تاریخ تاسیس شهرداری :
  1286 هجری شمسی
بودجه مصوب 1401 (میلیارد تومان)
 • بودجه جاری شهرداری :
  3,019
 • بودجه عمرانی شهرداری :
  8,152
 • جمع کل بودجه شهرداری :
  11,675
 • بودجه جاری سازمان ها :
  1,686
 • بودجه عمرانی سازمان ها :
  3,202
 • جمع کل بودجه سازمان ها :
  4,962
میزان تحقق درآمد نسبت به بودجه
وصولی قطعی سال 99
116%
 • شنبه 19 آبان 1397 14:07

دفتر فني و طراحي

 • مدیریت تهیه بهنگام طرح‌های عمرانی مربوط به پروژه‌های مربوط به شهرداری بر اساس برنامه زمان‌بندی
 • تهیه و تدوین مشخصات و ضوابط فنی برای طرح­های معماری، ساختمانی، عمراني و تأسیساتی براساس مقررات و ضوابط بالا دستی
 • تهیه برآورد هزینه های اجرای طرح های عمرانی
 • کنترل و بررسی اعتبارات عمرانی و رعایت اولویت ها در تهيه نقشه هاي مرتبط با پروژه هاي عمراني
 • شناسايي و تهیه و تدوین مشخصات و نيازمندي هاي متولي پروژه، مجري پروژه و بهره بردار در راستاي طراحي بهينه از جنبه هاي كاربري، معماری، ساختمانی،  تأسیساتی و ... براساس مقررات و ضوابط بالا دستی
 • بررسی و ارزيابي و رتبه بندی داخلي مشاوران طراحي
 • بررسی و اظهارنظر درخصوص طرحهای ارائه شده توسط مشاورين طراحي و كنترل رعایت ضوابط فنی
 • دبیری کمیته فنی پروژه‌ها و برگزاري جلسات كميته فني تخصصي و بررسي و تاييد طرح هاي آماده شده
 • دبیری کميسيون بررسي و تصويب طرح‌ها
 • بررسي و تصويب طرح هاي تاييد شده توسط كميته هاي فني
 • كسب دانش روز در زمینه مصالح مورد نیاز اجرای پروژه های عمرانی و بكار گيري در طراحي پروژه ها
 • نظارت کلی و عاليه  بر اجرای طرح های عمرانی و ارائه گزارش لازم به مقام مافوق
 • حفظ و نگهداري از اسناد و سوابق طراحی­ها و نقشه‌های پروژه‌های شهرداري اصفهان
 • ابلاغ شرح خدمات پروژه­هاي موردنیاز (با هماهنگی حوزه بهره‌بردار) به مشاور جهت طراحی پروژه­ها
 • نظارت بر به‌روزرسانی اطلاعات كليدي و قابل نگهداشت به‌صورت مکانمند در لایه­های GIS در حيطه فرايندهاي كاري
 • نظارت بر تحقق تعهدات کارفرما در قراردادهای با و مشاوران
 • مستند سازی تجربیات فنی و اجرائی به منظور بهره برداری مناسب و سهولت انتقال و اشاعه آن.

امور بررسي و تصويب طرح ها

 • برنامه ريزي برگزاري جلسات كميته فني براي بررسي فني نقشه ها
 • برنامه ريزي و برگزاري جلسات كميسيون بررسي و تصويب طرح ها و بررسي و تصويب نقشه هاي ممهور به مهر تاييد كميته هاي فني تخصصي مربوطه
 • آماده سازي و يكپارچه سازي طرح هاي مختلف يك پروژه جهت ابلاغ به معاونت عمران شهري

اداره متره و برآورد

 • بـرآورد هـزينه اجـراي پروژه براي ساختمانها و محوطه ، با توجه به مشخصات فني ساختمانها ، محوطه ، تاسيسات و تجهيزات ، براساس آخرين فهرست بهاي واحـد پايـه و به صـورت مـترمـربع زيـربنا و از طـريق قيــاس با هزينه ساختمانهاي مشابه ، به تفكيك و نيز براي كل پروژه

اداره مهندسي خواسته ها و مهندسی ارزش

 • انجام مطالعات طراحی  پروژه­های موردنیاز مشتمل بر طرح­های برنامه­ریزی و طراحی شهری، مرمتی و احیای بافت تاریخی، معماری، زیباسازی، محوطه­سازی اعم از پارک و فضای سبز و مبلمان شهری، ساختمانی و تأسیساتی، مسیل­ها، انهار، هدایت و دفع آبهای سطحی، طراحی پایانه­ها و  ترمینال­ها، طراحی ترافیکی اعم از خیابانها و بزرگراه­ها، پل­ها، تقاطع­های همسطح و غیرهمسطح، محاسبات سازه­ها ، مقاوم­سازی ساختمان­ها و طراحی مجموعه­های استقرار صنایع کارگاهی و موارد مشابه
 • گردآوري اطلاعات و انجام مطالعات پايه از جمله :
  • بازديد از محل و كسب اطلاعات از موقعيت زمين از قبيل محدود ، همسايگي ، وسعت ، شيب عمومي ، منظر مستحـدثات و تـاسيسـات موجـود در زمـين ، عـوارض طبيعـي مشهود ، آثـار زيست محيطي، موقعيت زمين از نظر طرح هادي يا جامع يا تفصيلي و همچنين دستورالعمل هاي مربوط .
  • جمع آوري اطلاعات مربوط به امكانات منطقه در تامين تاسيسات زيربنايي مورد نياز پروژه از قبيل راههاي ارتباطي ، شبكه هاي آب ، برق ، گاز ، مخابرات ، فاضلاب در وضعيت موجود و همچنين كسب اطلاع از طرحهاي آينده مربوط به گسترش شبكه هاي ياد شده .
  • بررسي كلي در مورد وضعيت زمين شامل زمين شناسي ، زلزله و وضعيت گسلها ، مكانيك خاك ، آبهاي زيرزميني ، نفوذپذيري زمين ، دفع آبهاي سطحـي و سـاير موارد مـوثر در انجام مطالعـات از طـريق بـازديد محلي و مشاهدات عيني و جمع آوري اطلاعات و مدارك لازم .
  • مطالعه ويژگيهاي اقليمي و جغرافيايي محل ، شامل :
   • وضعيت بادها و مشخصه هاي مربوط به آن .
   • ميزان بارندگي و رطوبت هوا و تغييرات آن .
   • وضعيت تابش آفتاب در فصول مختلف ، ميزان دما و تغييرات آن .
   • جهت قبله .
 • بررسي و شناسايي هاي كلي كالبدي و ضوابط و مقررات :
  • جمع آوري اطلاعات و بررسي در مورد معماري سنتي و جديد متداول در محل .
  • جمع آوري اطلاعات و بررسي در مورد وضعيت ابنيه و مستحدثات همجوار با زمين محل احداث پروژه و همچنيــن بـررســي كاربـري آيـنده زمينهـاي مجـاور براساس اطلاعـاتي كه بتـوان از دستگاههاي مـربوط دريـافت كـرد .
  • بررسي ضوابط و مقررات شهرسازي و طرحهاي مصوب شهري مؤثر در زمين و ساختمانهاي پروژه ، و تدوين اثرات مقررات در مطالعات پروژه .
  • مشخص كردن معيارها ، آيين نامه ها و استانداردها كه در طرح معماري ، محاسبات سازه و تاسيسـات ، مورد بررسي قرار خواهد گرفت
 • شناسايي و تهیه و تدوین مشخصات و نيازمندي هاي متولي پروژه، مجري پروژه و بهره بردار در راستاي طراحي بهينه از جنبه هاي كاربري، معماری، ساختمانی،  تأسیساتی و ...

اداره طراحي معماري و سیمای شهری

 • مطالعه كامل ارتباطات خارجي ساختمانهـا ، محـوطـه و خـيابـان بندي پروژه و طرح مقدمـاتي استقـرار سـاخـتمانها ، با توجه به عوارض طبيعي و ساختمانهاي موجود ، شبكه هاي تاسيساتي ، امكانات اطـفـاي حـريـق و تخليه ساختمانها و رعايت مقررات ايمني و پناهگاهها . راههـاي دسـترسـي به شبكـه ارتباطي ، جمـع آوري و انتقال آبهاي سطحي و زهكشي و هر گونه عوامل تعيين كننده حائز اهميت .
 • انجام مطالعات لازم و ارائه برنامه فضايي و همچنين برنامه تفصيلي فيزيكي پروژه
 • تهيه طرح كاربري زمين ، استقرار ساختمانها در محوطه و روابط بين آنها و تهيه پلان جانمايي .
 • تهيه نمودارهاي ارتباط ساختمانها در محوطه كلي ، نحوه كاربري زمين و نحوه استقرار ساختمانها در محوطه
 • تهيه نمودار روابط اجزاي مختلف هـر سـاختمـان به صـورت جـداگانه ، به منظـور مشخـص كـردن ارتبـاطات افقي و عمودي و عملكرد هريك از قسمتها .
 • تهيه پلان جانمايي ساختمانها و محوطه و راههاي دسترسي سواره و پياده
 • پروفيل از قسمتهايي از محوطه كه شيب آنها در جاگذاري ساختمانها تعيين كننده است
 • بررسي انواع مصالح ساختماني و تاسيساتي و پيش بيني مشخصات كلي مصالح مصرفي در نازك كاري ، نماسازي ، محوطه سازي
 • انجام مطالعات نهـايي ارتبـاط افقـي و عمودي داخل ساختمانها ، با توجه به عملكرد هر يك از فضاهاي داخلي و الزامات براي استقرار ، نورگيري ، تراكم طبقات ، سيستم هاي تاسيساتي ، تجهيزات ، مقررات ايمنـي ، اطفاي حريق و تخليه اضطراري ساختمان و غيره .
 • طراحي معماري ساختمانها و محوطه با انجام هماهنگي لازم با بخش هاي عمران و تاسيسات
 • تهيه پلان كليه طبقات هر يك از ساختمانهاي پـروژه كه آرايـش تجهـيزات در قسمتهـاي مهـم و اساسـي ساختمان ، در آن منعكس شده باشد .
 • تهيه پلان بام كليه ساختمانها .
 • تهيه نماي كليه جوانب ساختمان با نشان دادن مصالح كاربردي نماسازي .
 • تهيه مقاطع طولي و عرضي از قسمتهاي مورد نياز .
 • طراحی فضاهای سبز پروژه
 • طراحي سيماي كلي ساختمانهاي پروژه و در صورت طبقاني بودن ، نشان دادن تعداد طبقـات ، طــريق قـرار گرفتن آنها ، راههاي ارتباط عمودي و افقي و مانند آن .
 • تحويل گيري نقشه هاي معماري از مشاور
 • رسیدگی به صورت وضعیت ، تهیه صورت مجالس، جلسات توجیهی برای مشاوران
 •  بررسی عملكرد مهندسین مشاور طراحي و ارزيابي آنها

اداره طراحي عمران

 • طراحي مقدماتي سازه ، شامل تعيين نوع و حدود ابعاد شالوده ها ، ضخامت ديواره هاي باربـر ، دهــانه و ابعاد تيرها ، ابعاد ستونها ، ضخامت دالها ، محل درزهاي انبساط و ساير عوامل تعيين كننده در طـراحي .
 • مشخص كردن مبناي محاسباتي سازه ساختمانها ، شامل بارگذاريها و غيره .
 • تجزيه و تحليل نتايج آزمايشهاي ژئوتكنيك و مقاومت مصالح .
 •  بررسي سيستم هاي سازه مناسب پروژه .
 • برنامه ریزی و انتخاب مشاور
 • بررسی و تاييد گزارش و نقشه و مشخصات پروژه هايی كه توسط مشاورین ذیصلاح طراحي ميشود.
 • تهيه پلان كلي سيويل محوطه ، شامل خيابان بندي ، شبكه جمع آوري و دفع آبهاي سطحي و زهكشــي و غيـره ، همراه با مقاطع و جزئيات لازم .
 • تهيه نقشه هاي مقدماتي سازه ، شامل محور بندي ، پلان شالوده ها ، پوشش طبقات ، حدود ابعاد سـتونها ، تيرها ، شالوده ها و موارد مانند آن نظارت و كنترل بر امور مطالعه ، تهیه نقشه و عملیات اجرایی پروژه های مربوط به ‌شهرداری اصفهان
 • پرداخت و تهیه نقشه های توپوگرافی ، تهیه پروفیل های طول و عرضی جاده ها و معابر ، محاسبه حجم عملیات خاكی و پیاده نمودن نقشه پروژه های در دست اجرا می نماید .
 • همكاري در تعيين ابعاد ، محل و مختصات كليه سوراخهاي تاثيرگذار بر كارهاي معماري و سازه ، شفتها ، كانالها ، سقفها و كفـهاي كاذب و همچنيـن كلــيه اجـزاي سـازه اي و تـاسـيسـاتـي در سازه
 • تعيين مختصات و ترازبندي شبكه گذرهاي سواره رو ، دفع آبهاي سطحـي ، مقاطع طولـي و عـرضـي گـذرهاي سواره رو و جزئيات تاسيسات زيربنايي و ابنيه در كارهاي محوطه .
 • تعيين جدولهاي ميلگرد و انواع پروفيلهاي فولادي مصرفي در سازه ، حاوي شكل ، تعداد ، اندازه و ساير اطلاعات لازم .
 • تعيين مشخصات فني عمومي كه رعايت آن در اجراي پروژه ضروري است ، به صورت موضوع ، شماره و تاريخ صدور مرجع صادر كننده آن تعيين مي شود .
 • تعيين مشخصات فني خصوصي كه براي اجراي پروژه مورد نيـاز باشـد در نقشه ها يا دفتـرچه مشخصـات فنــي درج مي گردد .
 • تحويل گيري نقشه هاي معماري از مشاور
 • رسیدگی به صورت وضعیت ، تهیه صورت مجالس، جلسات توجیهی برای مشاوران
 •  بررسی عملكرد مهندسین مشاور طراحي و ارزيابي آنها

اداره طراحي تاسیسات

 • تعيين مباني طراحي تاسيساتي پروژه ، با توجه به عملكرد هر يك از ساختمانها ، محاسبات جمعيتي ، شرايط اقليمي تعيين فهرست تجهيزات لازم براي عملكردهاي مورد نياز پروژه و تعيين فضاهاي مربوط بر مبناي بررسي كاتالوگها و يا دريافت اطلاعات صنعتي و توليدي .
 • تهيه طرح تاسيساتي  شامل :
 • تاسيسات بهداشتي ، شامل آب سرد و گرم مصرفي ، جمع آوري و دفع فاضلاب ، جمع آوري و دفـع آب باران ، جمع آوري و دفع زباله ، آتش نشاني ، آبياري ، گازرساني ، تاسيسات خاص مورد نياز ، مانند آب بخار و گازهايي كه براي كاربردهاي خاص پروژه ، مورد استفاده دارند .
 • تاسيسات گرمايي ، تعويض هوا و تهويه مطبوع ، شامل سيستم هاي گرمايي ، تعويض هوا ، تهويه مطبوع ، تامين و توزيع انرژي گرمايي و سرمايي .
 • تاسيسات برق رساني ، روشنايي و ارتباطي شامل :
 • شدت روشنايي ، نوع چراغها و نحوه برق رساني مناسب براي هر فضا ، برآورد ميزان برق عادي و اضطراري مورد نياز پروژه و چگونگي تامين و توزيع آنها .
 • سيستم هاي ارتباطي و خبري ، از قبيل تلفن ، اعلام حريق ، صوتي و غيره .
 • سيستم هاي ايمني ، شامل برق گير و اتصال زمين
 • طراحی سیستم های آبیاری و آبرسانی فضاهای سبز پروژه ها
 • تعيين ابعاد ، محل و مختصات كليه سوراخهاي تاثيرگذار بر كارهاي معماري و سازه ، شفتها ، كانالها ، سقفها و كفـهاي كاذب و همچنيـن كلــيه اجـزاي سـازه اي و تـاسـيسـاتـي در نقشـه هـاي معماري ، سازه و تاسيساتي و تجهيزاتي برحسب مورد ترسيم شود .
 • تعيين مشخصات دستگاههاي برقي و مكانيكي و جزئيات مربوط به آن ، همراه بـا ديـاگرامـها و نمـوادارها و جدولهاي لازم ، از قبيل فلودياگرام ، جدول لوازم كنترل ، رايزرديـاگـرام و يـا نقشـه ايـزومتــريك سيستمـها و غيـره بـرحسب نوع نيازهاي پروژه .
 • تحويل گيري نقشه هاي معماري از مشاور
 • رسیدگی به صورت وضعیت ، تهیه صورت مجالس، جلسات توجیهی برای مشاوران
 •  بررسی عملكرد مهندسین مشاور طراحي و ارزيابي آنها