محتوای این سامانه از تاریخ 1400/10/29 که طرح شفافیت و ارتقای سلامت اداری توسط شورای اسلامی شهر اصفهان تصویب شده است گردآوری، بارگذاری و در حال تکمیل می باشد.

 • کشور :
  ایران
 • شهر :
  اصفهان
 • تعداد مناطق شهری :
  15 منطقه
 • تعداد معاونت ها :
  6 معاونت
 • تعداد سازمان ها :
  15 سازمان
 • تاریخ تاسیس شهرداری :
  1286 هجری شمسی
بودجه مصوب 1401 (میلیارد تومان)
 • بودجه جاری شهرداری :
  3,019
 • بودجه عمرانی شهرداری :
  8,152
 • جمع کل بودجه شهرداری :
  11,675
 • بودجه جاری سازمان ها :
  1,686
 • بودجه عمرانی سازمان ها :
  3,202
 • جمع کل بودجه سازمان ها :
  4,962
میزان تحقق درآمد نسبت به بودجه
وصولی قطعی سال 99
116%
 • یکشنبه 06 آبان 1397 12:12

اداره كل حوزه شهردار و امور شوراي اسلامي شهر

 • تنظيم برنامه‌هاي ملاقات مقامات داخلي و خارجي و همچنين راهنمايي مراجعين و ترتيب ملاقات آن‌ها
 • ابلاغ دستورات شهردار به اشخاص (حقيقي و حقوقي) و مؤسسات و دستگاه‌های ذی‌ربط (متقاضي) و همچنين مجموعه شهرداري و سازمان‌های وابسته و تابعه شهرداري و پيگيري آن‌ها طبق دستور
 • نظارت در برقراري ارتباطات و تماس‌های تلفني و مخابراتي، دور نويس و... با واحدها و ساير مراجع حقيقي و حقوقي ذی‌ربط توسط متصديان امور دفتري
 • تنظيم و ارائه پرونده‌ها و گزارش‌های و نشريات و مكاتباتي كه شهردار بايد ملاحظه و يا امضاء نمايد و اعاده آن‌ها از طريق امور اداري به مراجع ذی‌ربط.
 • يادداشت و يادآوري تاريخ تشكيل سمينارها، کنفرانس‌ها، همایش‌ها وجلسات و آماده نمودن سوابق وپرونده‌هاي مربوط براي اطلاع و مطالعه قبلي شهردار
 • ارائه گزارش مطالب ضروري و مهم روزانه به شهردار با هماهنگي حوزه‌هاي زیرمجموعه شهردار
 • راهنمايي مراجعين و در صورت لزوم فراهم آوردن وسايل و يا انجام درخواست‌های متقاضيان و مراجعه‌كنندگاني كه تقاضاي آنان بدون ملاقات با مقام ذی‌ربط امکان‌پذیر است
 • برقراري تماس با وزارتخانه‌ها و مؤسسات و ارگان‌های دولتي و سفارتخانه‌ها و نظاير آن
 • ارائه پيشنهاد اصلاحي براي كاهش ميزان شكايات
 • تنظيم لوایح و ارایه آنها جهت طرح در جلسات عمومی شورای شهر و کمیسیون های فرعی زیرمجموعه آن
 • ثبت طرح ها و  مصوبات شوراي اسلامي شهر مرتبط با امور شهرداري و پيگيري نتيجه آن

اداره  هماهنگي امور شوراي اسلامي شهر

 • تنظيم لوایح و ارایه آنها جهت طرح در جلسات عمومی شورای شهر و کمیسیون های فرعی زیرمجموعه آن
 • هماهنگي با معاونتها و سازمانهاي ذيربط جهت ارسال لوايح به شوراي اسلامي شهر
 • پیگیری لوایح، طرح ها و موارد ارسالی از حوزه های مختلف شهرداری به شورای شهر جهت طرح در جلسات تا حصول نتیجه
 • پيگيري مصوبات شوراي اسلامي شهر
 • تنظيم مكاتبات لازم در زمينه پاسخگويي به شوراي اسلامي شهر
 • انجام اقدامات لازم در زمينه ابلاغ مصوبات شوراي اسلامي به واحدهاي ذيربط شهرداري
 • توزیع مصوبات و صدور و ارسال پاسخ نامه ها به مجموعه شهرداری و سازمان های مربوطه
 • حفظ، نگهداری و طبقه بندی لوايح تنظيم شده و مصوبات مربوط، اسناد و اوراق و صورتجلسات و مصوبات شورای شهر
 • دعوت از مقامات و مسئولین مختلف جهت شرکت در جلسات شورای شهر در اجرای مصوبات و دستورالعملهای شورای مذکور
 • پیگیری امور بودجه و هزینه های مربوط به اداره و گردش کار شورای شهر