محتوای این سامانه از تاریخ 1400/10/29 که طرح شفافیت و ارتقای سلامت اداری توسط شورای اسلامی شهر اصفهان تصویب شده است گردآوری، بارگذاری و در حال تکمیل می باشد.

 • کشور :
  ایران
 • شهر :
  اصفهان
 • تعداد مناطق شهری :
  15 منطقه
 • تعداد معاونت ها :
  6 معاونت
 • تعداد سازمان ها :
  15 سازمان
 • تاریخ تاسیس شهرداری :
  1286 هجری شمسی
بودجه مصوب 1401 (میلیارد تومان)
 • بودجه جاری شهرداری :
  3,019
 • بودجه عمرانی شهرداری :
  8,152
 • جمع کل بودجه شهرداری :
  11,675
 • بودجه جاری سازمان ها :
  1,686
 • بودجه عمرانی سازمان ها :
  3,202
 • جمع کل بودجه سازمان ها :
  4,962
میزان تحقق درآمد نسبت به بودجه
وصولی قطعی سال 99
116%
 • شنبه 19 آبان 1397 14:10

اداره كل حسابرسي

 • تهيه وتنظيم واجراي برنامه حسابرسي داخلي طبق استانداردهاي حرفه اي واصول قابل قبول حسابداري به منظورحصول اطمينان ازصحت وكفايت عمليات مالي و غيرمالي شهرداري, سازمانها و شركتها و واحدهاي تابعه  و طرحهاي عمراني و انتفاعي وسپس تطبيق عمليات با قوانين , آئين نامه ها و دستورالعملهاي  مربوط
 • بررسي وتائيد اين موضوع كه بااعمال دستورالعملها، روشها و كنترلهاي پيش بيني شده، از دارائيها و درآمدهاي شهرداري اصفهان درمقابل هرگونه سوءاستفاده، اختلاس و تقلب محافظت و مواظبت  مي­شود.
 • همكاري باحسابرسان مستقل و بازرسان قانوني درمورد رسيدگي ها و برنامه هاي حسابرسي آنان مطابق با دستور شهردار
 • تهیه گزارشات ضمنی و دوره ای حسابرسي و ارسال آن به شهردار
 • ایجاد هماهنگی بین معاونت ها، مناطق و سایر حوزه های شهرداری در جهت انجام وظایف و ماموریت ها
 • برنامه ریزی و راهبری جلسات شورای معاونت ها، مناطق و سازمان ها
 • پيگيري مصوبات شوراهاي هماهنگي مناطق و سازمانها

اداره حسابرسي داخلي

 • .بررسي وارزيابي سيستم كنترلهاي داخلي موجود و ارائه پيشنهاد براي  بهبود روشهاي كنترل داخلي مالي در شهرداري اصفهان، سازمانها و شركتها و واحدها و مجموعه هاي تابعه .
 •  بررسي وارزيابي روشهاي اجرايي حفظ دارائيها,اموال وحقوق مالي شهرداري اصفهان , سازمانها و شركتها و واحدها و مجموعه هاي تابعه.
 • بررسي اسنادپرداخت وجوه نقدي و بانكي شهرداري اصفهان.
 • برنامه ريزي و نظارت بر عمليات حسابرسي براساس رويه ها و روش هاي قابل قبول و تجزيه و تحليل صورت هاي مالي و تنظيم گزارش نتيجه بررسي هاي عمليات به منظور تعيين و تشخيص سودو زيان با ذکر دلائل کافي جهت ارائه به شهردار
 • حسابرسي در زمينه هاي درآمدهاي وصولي و وجوه دريافتي، هزينه هاي انجام شده، پيش پرداختها و علي الحساب ها و اختلافات مالي و حسابداري بين واحدها، سازمان‎ها و موسسات تابعه شهرداري
 • برنامه ريزي به منظور تهيه تفريغ بودجه و مقايسه آن با بودجه مصوب و رسيدگي به قيمت تمام شده خدمات به منظور استفاده در سياستگذاري هاي مالي و خدماتي شهرداري و برنامه ريزي هاي لازم
 • رسيدگي به کليه اسناد و هزينه ها و اسناد مالي و اوراق و دفاتر شهرداري و نظارت بر مسائل مربوط به عمليات و اجراي صحيح مقررات و آيين نامه هاي مربوط با توجه به بودجه مصوب
 • نظارت و مراقبت در تطبيق عمليات مالي شهرداري با قوانين و مقررات و آيين نامه ها و هدفها و اعتبارات مصوب
 •  بررسي اقلام صورتهاي مالي شهرداري اصفهان  پيش ازتسليم به حسابرسان مستقل.
 • بررسي اقلام صورتهاي مالي سازمانهاي وابسته پيش ازتسليم به هيئت مديره.
 • همكاري باحسابرسان مستقل و بازرسان قانوني درمورد رسيدگي ها و برنامه هاي حسابرسي آنان مطابق با دستور شهردار
 • مطالعه وپيگيري موارد مندرج درگزارش هاي حسابرسان مستقل و بازرسان قانوني(در خصوص سازمانهاي وابسته)
 • بررسي وتائيد اين موضوع كه بااعمال دستورالعملها، روشها و كنترلهاي پيش بيني شده، از دارائيها و درآمدهاي شهرداري اصفهان درمقابل هرگونه سوءاستفاده، اختلاس و تقلب محافظت و مواظبت  مي­شود.
 • تهیه گزارشات ضمنی و دوره ای و ارسال آن به شهردار

اداره  امور سازمانها

 • پيگيري و نظارت بر تهيه طرح طبقه بندی شامل کارکنان سازمانها و جاری نگهداشتن آن در سازمانها و اصلاح ساختار اداری و تشکیلاتی سازمانها
 • جمع آوري ، حفظ و بروز نگهداشتن اطلاعات و اسناد و مدارك سازمانها و شركتهاي شهرداري
 • ايجاد وحدت رويه و تبيين ضوابط معين شده به منظور هماهنگي رويه ها و ضوابط سازمانها و شركتهاي شهرداري
 • برگزاري شوراها و مجامع سازمانها و شركتهاي شهرداري اصفهان در مقاطع تعيين شده بر حسب اساسنامه و دبيري جلسات مذكور
 • پيگيري و نظارت بر مصوبات جلسات شوراها و مجامع و ارائه گزارش به مقامات ذيربط.
 • تسهيل ارتباطات بين سازمانها و شركتهاي شهرداري با ساير واحدها
 • تهيه گزارشات تحليلي از صورتهاي مالي، بودجه، اصلاح ، متمم و تفريغ بودجه و اظهارنظر جهت مقامات ذيربط
 • ارزيابي عملكرد سازمانها و شركتهاي شهرداري و ارائه گزارش به مقامات ذيربط
 • نظارت بر تهيه و اجراي برنامه هاي استراتزيك ، كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت سازمانها
 • همكاري در تهیه، تدوین و بازنگری اساسنامه سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری.
 • ارائه پیشنهادهای لازم به منظور تسهیل در فرآیند اجرای آیین نامه های اجرایی مفاد قانون های ابلاغی به شهرداری از طریق سازمان ها
 • هماهنگي در تهیه و تدوین طرحهای تشکیلاتی تفصیلی

اداره هماهنگی روابط شهری

 • بررسي، برقراري، تنظيم، حفظ و توسعه روابط شهرداري با ساير دستگاه‌ها، سازمان‌ها و ادارات و نظارت و ‌اشراف بر ديگر روابط.
 • توجه و مراقبت دائم و اقدام لازم و به‌موقع نسبت به وقايع شهري و تهيه گزارش‌هاي لازم با ارائه پيشنهاد جهت اطلاع مراجع ذيربط.
 •  ايجاد زمينه‌هاي لازم براي عقد قراردادها، توافق‌نامه‌ها و مقاوله‌نامه‌هاي شهرداري با ديگر دستگاه‌ها و سازمان‌ها.
 • فراهم آوردن زمينه‌هاي مناسب براي انجام وظيفه دستگاه‌ها طبق قوانين و مقررات و ‌عرف داخلي شهرداري براساس اصل عمل متقابل با هماهنگي و همكاري دستگاه‌هاي ذيربط.
 • همكاري با دستگاه‌هاي خدمات‌رسان در ايجاد زمينه‌هاي مناسب به منظور بهره‌گيري از استعدادها و امكانات متقابل.
 • همكاري با دستگاه‌ها و ارائه نظر با رعايت ملاحظات جهت تهيه طرح‌هاي مربوط به برقراري و گسترش مناسبات فرهنگي، علمي، فني وغيره.
 • اداره ديگر نماينده‌هاي شهرداري در ساير دستگاه‌ها و سازمان‌ها بر اساس قوانين و مقررات مربوط.